…dit zijn de hoogtijdagen van de Eeuwige, die je als heilige dagen samen moet vieren. - Wajikra / Leviticus 23

Moadiem (Bijbelse Feest- en Gedenkdagen)

De Eeuwige sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de Eeuwige, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:

Sjabbat (Sabbat)

De Sjabbat is de zevende en laatste dag van de week, die begint op vrijdagavond zodra de zon onder is en duurt tot zaterdagavond wanneer de zon opnieuw ondergaat. Vanaf het begin van de schepping heeft de Eeuwige deze dag apart gezet. Vervolgens is deze dag het teken van het verbond geworden dat de Eeuwige gemaakt heeft met Mosjé (Mozes) en het is een eeuwigdurende inzetting. (Leviticus 23:3)

Pèsach (Pascha)

Dit is de dag waarop in het verleden (ter herinnering aan de verlossing uit Egypte) de lammeren werden geslacht. Tevens is dit de dag waarop het Lam van God, Jesjoea haMasjieach (de Messias Jezus), werd geofferd ter verlossing voor een ieder die in Hem gelooft. (Leviticus 23:5)

Chag haMatsot (Feest van de Ongezuurde Broden)

Het feest van de ongezuurde broden duurt zeven dagen en begint direct aansluitend aan Pèsach. Op de eerste dag der week gedurende dit feest wordt Jom haBikoeriem gevierd. De ongezuurde broden, die gegeten worden tijdens dit feest, doen ons herinneren aan de gehaaste uittocht uit Egypte. Hierdoor was er geen tijd meer om het brood te laten rijzen. Tevens is de matsa, brood zonder zuurdesem, een beeld van een lichaam zonder zonde, oftewel Jesjoea haMasjieach(Leviticus 23:6-8)

Jom haBikoeriem (Dag der Eerstelingen

Op deze dag werden de eerstelingen van de gerstenoogst naar de Tempel gebracht en door de priester bewogen. Het was ook op deze dag dat Jesjoea als de Eersteling tot beweging kwam en opstond uit het graf. (Leviticus 23:9-14)

Sjawoeot (Wekenfeest)

Zeven volle weken of vijftig dagen na Jom haBikoeriem vieren we Sjawoeot, het feest van de weken. Dit was de dag waarop Mosjé de Tora geschreven op twee stenen tafelen van de Eeuwige ontving. Het is ook de dag waarop de Roeach haKodesj (Heilige Geest) werd uitgestort en de Tora schreef in de harten van mensen. (Leviticus 23:15-22)

Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal) / Rosj haSjana (Joods Nieuwjaar)

Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag).
Op deze dag wordt in iedere samenkomst in Israël en over de gehele wereld de sjofar(ramshoorn) geblazen, daarmee het volk oproepend om terug te keren naar G-d en de juiste houding tegenover de Eeuwige aan te nemen. In woord en daad. Ook voor ons een dag om ons hart te onderzoeken om er zeker van te zijn dat we op één lijn zijn met het plan van de Vader met ons leven. Het feest wijst ook naar de bazuinen in het Bijbelboek Openbaring. (Leviticus 23:23-25)

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

Sinds de dagen van Mosjé is dit de meest heilige dag op de Bijbels/Joodse kalender. Een dag van verzoening en vergeving van zonden. Het woord ‘verzoenen’ betekent in het Hebreeuws ‘bedekken, opheffen’. Volgens Leviticus 17:11 is er geen vergeving zonder het vergieten van bloed. De dierenoffers onder het oude verbond verwijzen naar het volmaakte offer van Jesjoea haMasjiach. (Leviticus 23:26-32)

Soekot (Loofhuttenfeest)

Dit feest is een herinnering aan de wonderbaarlijke voorziening aan Israël, na de verlossing uit de slavernij van Egypte, toen zij veertig jaar door de woestijn zwierven en leefden in Soekot (‘hutten’ of ‘tenten’). Soekot is ook de afronding van het oogstseizoen en een profetisch feest: zeven dagen om je te verblijden over het volbrachte werk van Jesjoea, dat bij zijn wederkomst in glorie voor Israël en alle volken zichtbaar zal worden in het Messiaanse Vrederijk. (Leviticus 23:33-43)

De zevende dag van Soekot heet ‘Hosjana Raba’
Jesaja 12:3 … dan zult gij met vreugde scheppen uit de bronnen des heils… en in Johannes 7:37-38 zegt Jesjoea: ‘Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke; wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’.

Sjemini Atsèret (Het feest van de Achtste dag)

Slotfeest, direct volgend op het Loofhuttenfeest. Het is een verwijzing naar de voleinding, wanneer alles tot zijn doel zal zijn gekomen en G-d zal zijn ‘alles in allen’. (1 Corinthiërs 15:28)

De volgende feesten behoren niet tot de Feesten van de Eeuwige zoals Hij deze heeft opgedragen te vieren in Leviticus 23, maar zijn wel gebaseerd op andere bijbelgedeelten:

Simchat Tora (Vreugde der Wet) (Johannes 1: 1-18)

Volgt direct op het feest van de Achtste Dag (Sjemini Atseret). Er is grote vreugde om het Woord, dat G-d gegeven heeft. De laatste parasja (gedeelte) van de Tora wordt in de synagoge gelezen. De boekrol wordt weer teruggerold. Men begint opnieuw te lezen bij Genesis 1. Het Woord van G-d.

Chanoeka (Feest van de Tempelvernieuwing) (1 Mak. 4:36-61 / Joh 10:22)

Tijdens het Feest van de Tempelvernieuwing, dat 8 dagen duurt branden we iedere dag één kaarsje meer van de chanoekia (een menora met 9 in plaats van 7 armen). Dit ter herinnering aan het wonder dat er geschiedde tijdens de Tempelvernieuwing door de Makkabeeën.

Toen heeft namelijk – volgens de Talmoed – de Menora (Tempelkandelaar) acht dagen gebrand op één kruikje olie, een hoeveelheid die eigenlijk alleen genoeg was voor één dag. In Johannes 10:22 lezen wij dat Jesjoea dit feest ook vierde. Hij noemde zichzelf het Licht der wereld en een dienaar. Hij roept zijn talmidiem (discipelen) op om het Licht dat ze van Hem ontvangen hadden door te geven aan anderen. De 9de kaars van de chanoekia waarmee de andere 8 kaarsen worden aangestoken heet de sjamasj (dienaar)

Poeriem (Lotenfeest) (Ester)


Tijdens Poeriem gedenken we hoe de Eeuwige het Joodse volk heeft gered om door middel van Mordechai en Esther het listige plan, dat de Jodenhater Haman had bedacht te laten verijdelen. Tijdens het voorlezen van het Bijbelboek Ester wordt er bij het horen van de naam Haman zoveel mogelijk lawaai gemaakt. Om de feestvreugde te verhogen zijn niet alleen de spelers van het Poeriemsjpiel, maar ook veel van de sjoelgangers verkleed en worden er allerlei lekkernijen, waaronder Hamansoren gegeten.

Toe Bisjvat

Het nieuwjaarsfeest van de bomen. 15e van de maand Sjevat.

Tisja Be’Av

Dag van rouw voor het Joodse volk. 9e van de maand Av.