Sjema Jisraeel, Adonai Elohenoe, Adonai Echad. - Devariem / Deuteronomium 6:4

Uitgangspunten

Het Evangelie is Joods

Jesjoea (Jezus) was een Jood, is een Jood en zal een Jood zijn. Het Evangelie is volkomen Joods. Jesjoea is dus geen nieuwe religie gestart. 

Het Beriet haChadasja (“nieuwe testament”) is een vervolg op en geen vervanging van de Tanach (het ‘Oude Testament’), zoals Jesjoea helder aangeeft (Mat. 5:17-20). Jesjoea is de levende Tora en ons voorbeeld om te leven naar de Tora (onderricht) van de Eeuwige.

Het Evangelie was eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek: gelovigen uit de volken (Rom. 1:16). De gelovigen uit de volken zijn als wilde olijfloten geënt op de edele olijfboom: Israël (Rom. 11:13-24). Vandaar dat wij ons Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken noemen.

Geloofspunten van onze gemeente

 1. Wij geloven in één G-d (JHWH), zoals Hij zich geopenbaard heeft in de Schriften:
  Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één! Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. (Deuteronomium 6:4,5)
 2. Wij geloven dat Jesjoea haMasjieach (Jezus de Messias), de Zoon van God is. Wij geloven dat zijn dood en opstanding de verzoening voor allen, die in Hem geloven, bewerkt heeft. (Johannes 11:27, 1 Corinthiërs 15)
 3. Wij geloven dat de Roeach haKodesj (Heilige Geest) van God troost, onderwijst, leidt en ons kracht geeft. Wij staan open voor de werking en de gaven van de Geest. (Johannes 14:26)
 4. Wij geloven dat de Bijbel, zowel Tanach (‘Oude Testament’’) als B’riet haChadasja (‘Nieuwe Testament’) het enige geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. (2 Timotheüs 3:16-17)
 5. Wij geloven dat niemand zonder zonde is en dat daardoor een scheiding tussen God en mensen is ontstaan. Deze kloof is overbrugd door het verzoeningsoffer van Jesjoea, daardoor is er voor hen die in Hem geloven geen veroordeling meer, maar eeuwig leven. (Psalm 14:1-3, Romeinen 3:23-24)
 6. Wij geloven dat we behouden zijn door het geloof en niet door werken. Het is genade van God, maar daarentegen is geloof zonder werken dood. (Efeziërs 2:8-10)
 7. Wij geloven in de noodzaak van wedergeboorte (vanuit de Geest). (Ezechiël 36:26-27, Johannes 3:3)
 8. Wij geloven dat het mikwe (doop door onderdompeling) een opdracht is. (Matteüs 28:19, Handelingen 2:38)
 9. Wij geloven dat G-d ons heeft opgeroepen om de door Hem vastgestelde tijden te gedenken en te onderhouden, zoals de Sjabbat en de Bijbelse feesten. (Leviticus 23)
 10. Wij geloven dat G-d met Israël een eeuwigdurend verbond heeft gesloten en erkennen het land Israël als het door God aan Zijn volk Israël beloofde land. (Psalm 105:8-11)
 11. Wij geloven dat G-d Zijn volk terugbrengt naar het land Israël en dat er ook een geestelijk herstel zal plaats vinden. (Ezechiël 36-37)
 12. Wij geloven dat Jesjoea het hoofd is van het Lichaam, waar wij deel van zijn. (Efeziërs 1:22-23)
 13. Wij geloven dat het Lichaam van Jesjoea bestaat uit in Hem gelovige Joden en uit gelovigen uit de volken, die geënt zijn op de edele olijf van Israël. Samen vormen zij de éne nieuwe mens en zijn zij huisgenoten van God. (Romeinen 11:17-24, Efeziërs 2:11-22)
 14. Wij geloven dat Jesjoea zal terugkeren op de aarde en dat iedereen dit zal zien. Hij zal dan zitten en heersen op de Troon van David in Jeruzalem. (Zacharja 14, Handelingen 1:11b, Openbaring 1:7)

Wat betekent dit voor mij als

Meer info

Droosje Ariel Berkowitz

Beluister hieronder de droosje die Ariel gaf op 24.09.2016

Zie ook: Torah Resources International